• gfx/top_images/Historie/scottish_farmer_with_his_co.jpg


HUSK!
Ordinær Generalforsamling 25.3.2018 - kl. 13.00 - Nebbenes Kro Nord. Registrering inkl. fullmakter starter kl. 11.30. Dørene lukkes kl. 13.00.

Innkalling med stemmeseddel til valg og fullmakter blir i år fremsendt via epost til medlemmer som har betalt sitt medlemskap. Du må sjekke at din medlems-epost er korrekt.

Klubbvinnere & Mestvinnende 2017 er klar i første utgave. Vil bli oppdatert med bilder og kommer med i C nr. 1.

Gratulerer så mye til alle vinnere innen eksteriør og bruksgrener.


Klubbvinnere 2017 - eksteriør

Mestvinnende 2017 - eksteriør

Mestvinnende 2017 - bruksgrener
Referat Ekstraordinær Generalforsamling 14.01.2018 - klikk her
Kort styrereferat ifm. forberedelse til EGF, (klikk)


Månedsrapporten for desember kan leses her (klikk)

Ny informasjon vedrørende EGF 2018:
Styret er blitt informert av advokat i NKK via epost, om at kravstiller ikke har akseptert måten innkallingen er satt opp. Kravstiller er også uenig i  innholdet i innkallingen.
 
Det blir i dag sendt ut epost med dagsorden og endring av punkt 4:

Tekst som utgår:
4- Sak til behandling:
Krav om Ekstraordinær Generalforsamling, fremsendt av Lars Erik Henriksen, på vegne av 61 medlemmer (senere endret til 57 på grunn av dubletter)


Ny tekst punkt 4: 
4. Sak:            Gjennomgang av regnskap for 2016 med bilag, se bilag 2

 
Endringen er diskutert pr. telefon med advokaten i NKK. Det er ikke foretatt noen andre endringer på agenda eller bilag.
 
Styret gjør oppmerksom på at de til enhver tid betalende medlemmer har fått tilsendt Innkalling til Generalforsamling 2017, Protokoll GF 2017 i Colliebladet, Detaljert regnskap i Colliebladet, Rettelse fra styret ifm. at 2 linjer manglet i oversikten i Colliebladet.
 
Vedlagt finner du endret dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling. Det er ingen andre endringer til det som allerede er utsendt. - KLIKK HER Viktig oppdatering!
Styret ser nå at autonummerering har fortsatt under punktene for dagsorden. Det er kun 4 punkter på dagsorden, resten er informasjon om saksgangen og vedleggene som følger. Det er altså ikke noe punkt 5 som skal behandles. Vi beklager!


Ekstraordinær Generalforsamling
Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Collie Klubb. Med bakgrunn i det fremsendte kravet og etter møte med NKK 07.12.2017 innkaller styret til EGF 14.01.2018 til tross for at flere av kravstillere har ytret ønske om å trekke sin støtte til kravet. NKK tolker reglene slik at har man først samtykket, så er man bunnet til dette. NKK tillater ikke NCK å i møte se medlemmenes ønsker om å trekke seg fra kravet, dette til tross for at disse klart mener de har undertegnet dette under bristende forutsetninger. I møtet med NKK bekreftes det at all dokumentasjon i saken skal fremsendes medlemmene, dette inkluderer også listen over kravstillere. Vedlagt finner dere innkallingen i sin helhet. (Klikk her)

Fullmaktskjema finner du her (klikk)

November's månedsrapport fra styret kan leses her (klikk)

Siste nytt fra den nyetablerte Brukskomiteen - se mer her (klikk)


Referat fra styremøte 15.10.2017 er nå publisert, klikk her for å lese mer

Styret har i dag 10. oktober 2017 på styremøte, behandlet tilsendt krav om Ekstraordinær Generalforsamling. Svaret er sendt til kravstiller og legges ut her. Klikk for å lese referatet/svaret


Styret har den 27.9.2017 mottatt krav pr. epost om innkallelse til Ekstraordinær Generalforsamling, les mer her (klikk)Referat fra siste styremøte finner du her (klikk her)

Redegjørelse fra styret ifm. detaljert regnskap i Collieblad nr. 2/2017, klikk herInvitasjon til Oppdretter-konferanse den 28. - 29. oktober - les mer her

Klubben avholder årets hovedutstilling 2.9.2017

Hovedutstillingen blir avholdt på Finstadbru Stadion, Aurskog. Storcert for klubbens raser. Utstillingen er for collie langhår/korthår / shetland sheepdog, valper og voksne. Dommer Carole Smedley, Kennel Antoc, UK
Klikk her for å lese annonsen

Hovedklubben avholder også LP stevne alle klasser på Finstadu Stadion. Dommer John Egil Fiksdal
Klikk her for å lese annonsenReferat fra siste styremøte 28. mai finner du her (klikk her)Protokoll fra årets generalforsamling 2017 finner du her (klikk her)


Månedsrapporter fra styret
Fra og med april måned, vil styret legge ut månedsrapporter, som gir medlemmene innsikt i hva styret jobber med gjennom hver måned. Disse månedsrapportene vil inngå som vedlegg til styrereferat. Klikk her for å lese første månedsrapport for april.


Aktivitetsoversikten 2017-2018

Det gikk nok litt for fort med å skrive inn aktivitetene for 2018 i Colliebladet. Her finner du oppdatert liste (klikk her)


INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

 

Innkalling til årets Generalforsamling er på vei ut til alle medlemmene. Vi har i år måttet dele innkalling og Colliebladet, slik at innkalling går ut før påske og Colliebladet kommer rett over påske. Årsaken er at et samlet Collieblad og innkalling ble for stort og måtte ha spesialinnbinding. Dette ville medføre økte kostnader og valget ble da å dele det opp.

Stemmeseddel i innkalling som er sendt ut, er nummerert, slik at det bare er den som følger med innkallingen, som kan anvendes ved innsending av forhåndsstemme. Du kan altså ikke laste ned og bruke den som ligger her på hjemmesiden. Det er også bedt om at alle medlemmene påfører sitt medlemsnr. sammen med avsender, for på den måten å sikre at det ikke blir svindlet ved dette valg. Medlemsnr. er påtrykt mottakeradresseringen, så sjekk baksiden av innkallingen.

Hvis det er noe du lurer på, så send en epost til sekretar@nck.no eller postkasse@nck.no – styret responderer ikke på private oppslag, gruppeoppslag og meldinger for øvrig på Facebook eller andre sosiale medier.

Du kan lese innkallingen her (klikk)

---------------------------------------------------------------------------
Det er lagt ut informasjon ifm. årets GF, du klikker her for å se mer

Det er lagt ut siste styrereferat, du klikker her for å se mer

Deadline for innsendelse av annonser, artikler, bilder m.v. til Colliebladet er 12.3.2017
---------------------------------------------------------------------------------

En oppdatering fra styret i NCK

Klubbkonkurranser og Konkurranser NKK

Som nevnt via Facebook siden til NCK, vil det komme nye regler og tillegg til eksisterende konkurranser. Klubbkonkurransene er utvidet med flere premieringer, for på den måten å inspirere til flere påmeldte på klubbens utstillinger.

Da styret i første omgang ønsket å kjøre konkurransene med tilbakevirkende kraft, ble det i den forbindelse anmodet om å oppheve sperre for deltakelse av collierasene på NKK sin mestvinnende konkurranse også. I etterkant ble det endret til start i 2017 og NKK kunne da ikke reversere åpning for konkurranser i år. Det betyr at 3 korthår kom på listen og gratulerer til dem Ingen langhår kvalifiserte seg i år.  
Alle nye klubbkonkurransene for 2017, finner du her: Klubbvinner - Mestvinnende samt Styrevedtak  
på samme. Styrevedtakene blir en del av neste styremøtes referat.


 

Sobel-Merle

Avlsrådet har behandlet en anmodning og forslag fra NKK Helse om endring av betingelsene for avkom etter en sobel/blue-merle parring. Da ingen av valpene i disse kombinasjoner i utgangspunktet er syke (som kan være tilfellet ved blå-blå parringer), var det et ønske om å endre på praksis for registrering av kull – dette gjelder da alle soble født i slike kull. Vedlagt følger endringene som er publisert på NKK sine sider også. Sobel-Merle
 
I utgangspunktet blir det slik at alle soble født i sobel/blue-merle kull blir registrert med avlssperre. Da man i dag har tilgang til DNA-test på merle, vil DNA-test på de soble valpene kunne avgjøre hvilke som er soble og hvilke som er sobel-merle. Bare på grunnlag av DNA-test vil avlssperren kunne oppheves. Alle DNA-test sobel-merle valper vil bli registrert som «sobel-merle (farge ikke godkjent)»
 
NCK har i utgangspunktet ikke ønsket at avlssperre skulle kunne oppheves på sobel-merle, men da valpene i utgangspunktet ikke er syke, ble ikke vårt forslag tatt med. 

Du kan lese mer ved å følgende linkene her:

http://web2.nkk.no/no/tjenester/registrering/kullregistrering/
http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/dna-tester/Siste nytt vedrørende svindelsaken på brevstemmer pr. 17.11.2016:

Saken blir nå oversendt til skriftgransker. Skriftgransker jobber for både Kripos og Økokrim. Konvoluttene vil her bli gjennomgått for å fastslå hvor mange personer som er involvert i saken samt om det er samsvar mellom skriften på konvoluttene og annet skriftlig materiale klubben har levert inn som bevismateriale i saken. Dersom skriftgranskers rapport gir en eller flere konkrete mistenkte i saken vil det jobbes videre med å overføre saken til de respektive politidistrikt.

Tidligere:
Etter samtale med krim-avdelingen på Gjøvik Politikammer i dag, kan vi med glede meddele at saken ikke er henlagt.

Saken er pr i dag under videre etterforskning i forhold til uthenting av fingeravtrykk og DNA. Det vil også være aktuelt å benytte skriftgransker, som jobber for kripos og økokrim, i forhold til skriftlig bevismateriale som er innlevert på saken. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon så snart det foreligger.
Referat fra styremøte og etterfølgende telefonmøte finner du her

--------------------------------------------------


NCK har den 20.9. sendt inn innspill til høringsutkastet vedrørende championat i LP, se mer her 

Utkast til nytt regelverk for Rally-Lydighet. Innspill kan sendes til nck@live.no før utløp av fristen som er 20.1.2017 :-) se mer her


-----------------------------------------------------

NKK inviterer til adferdseminar "Født sånn eller blitt sånn" - se mer her

Punkter som er sendt inn fra styret i NCK vedrørende saker til NKK RS møte og Nordisk Ch/Utstillinger kan du lese her.

Styrereferat fra møte 6. august er nå klar - klikk her for å lese

Ennå et høringsdokument - denne gang Høring - forslag til nye championatregler for lydighet


I sitt møte 2/16 (sak 13) vedtok NKKs Sportshundkomité, på bakgrunn av forslag fra Kompetansegruppen for lydighet (KG LP), at forslag til nye championat regler som følge av nytt lydighetsregelverk fra 1.1.2017 skal sendes på høring i organisasjonen.
 
Grunnlaget for forslaget er at KG LP vurderer det slik at etter de nye reglene fra FCI (FCI kl. 3) har blitt vanskeligere å kunne oppnå norsk lydighetschampionat. De har derfor utarbeidet et forslag til nytt regelverk som hensyntar dette.
 
Dette forslaget er avvikende i forhold til all tidligere praksis for championater i NKK, da de foreslår at championat kan oppnås på bakgrunn av premiering i nest høyeste klasse. All tidligere praksis tilsier at championat kun kan tildeles på bakgrunn av resultat oppnådd i høyeste klasse.
 
Det er både fordeler og ulemper ved forslaget i forhold til dagens praksis, og dette ber vi om at klubbene tar opp til vurdering i sin behandling av høringen.
Vedlagt ligger forslaget som KG LP har utarbeidet.
 
Høringsinnspill imøteses senest 9. oktober 2016 - klikk her for å lese høringsnotatetHøringsdokument angående Nordisk Championat
Vedlegger her link til høringsnotatet, som vil bli styrebehandlet på første styremøte i august.

Klikk her for å laste opp høringsnotatet


Tilleggsinfo fra NKK vedrørende Nordisk Championat og utstillinger

Vedtak om oppheving av restriksjoner på langhårsvalper født i korthårskull.
Referat fra HS i NKK ble i dag lagt ut og sak nr. 83 (vår sak) ble godkjent med umiddelbar virkning. Samtidig vil alle få anledning til å få endret status på tidligere kull med langhårsvalper og få opphevet restriksjoner.

VIKTIG INFORMASJON

På Ekstraordinær Generalforsamling, ble det informert om at konvoluttene som inneholder forfalsket stemmesedler skulle leveres tilbake til politiet mandag 27.06.2016.

I går Mandag 27.06 ble alle konvoluttene avlevert krimvakta på Gjøvik politistasjon. Det ble også etter anmodning fra politiet levert liste over forrige styre samt kandidat listen for valget, protokoll for møtet, resultatene av valget. Det er også fremkommet opplysninger som kanskje kan være relevant for saken som også er innlevert sammen med det andre. Vi oppfordrer alle som tror de kan ha noe av betydning i saken til å ta kontakt med trond.aron.fjeld@politiet.no (mrk NORSK COLLIE KLUBB) eller med styreleder Birgit O. Bratlistuen på epost styreleder@nck.no. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt!!Ekstraordinær Generalforsamling er avholdt på Nebbenes Nordgående Kro, idag 26.6.2016. Her kan du laste ned undertegnet protokoll.


Vi ønsker å få til en sommerutgave av Colliebladet straks etter E-GF. Har du noe du vil ha med, så send inn til colliebladet@nck.no - også gjerne resultater fra utstilling og bruks. Deadline er satt til 26.6.2016Lyst på å bli medlem av klubben?
Du kan klikke her, for å lese om hva du får som medlem og du kan klikke her for å gå direkte til innmeldingsskjema. Du må fylle i alle feltene. Velkommen!

Siste nytt

GENERELT

AKTIVITETER Utstilling & Bruksgrener


Mestvinnende regler gjeldende for 2016, finner du her

 

AVLSRÅD - HELSE
Regler for å stå på planlagte kull/parringer/fødte kull er oppdatert pr. 1.1.2016 - klikk her for å lese mer
RAS dokumentene er nå publisert på nkk.no - du finner dem her også
Det er nå mulig å få tatt MDR1 test i Norge via Veterinærhøgskolen-NMBU - klikk her for å laste ned skjema. Må testes via blodprøve, tatt av veterinær.
VALPER - PLANLAGT & FØDT
Det er nå mange foretatte parringer på collie langhår, se mer her

Alle rettigheter til materiale og bilder på www.nck.no tilhører Norsk Collie Klubb og de respektive eiere.