Regler mestvinnerpriser i «bruksgrener»
Reviderte regler gjeldende fra 2021
Vedtatt av brukskomiteen 10.02.2021. Vedtatt av styret 17.02.2021

Det presiseres at dette ikke er noen endring av klubbens lover. Det er styrets oppgave og vedta regler for utdeling av mestvinnerpriser i klubben.

De vesentligste endringene
Det er i hovedsak gjort endringer i «inngangsbilletten» for å være med i denne konkurransen. Kravene er satt ned med ca. « 1 hakk» så langt det har vært mulig/hensiktsmessig. Kravene baserer seg på den enkeltes sports regler og krav. Dette er minimumskrav og den med best resultat/poeng vinner.
Endringene er i hovedsak gjort for at flere skal få mulighet til å delta. Det er også fint å få synliggjort flere av de som er aktive i ulike grener.

I tillegg er det ryddet litt og tatt bort grener som ikke eksisterer lengre og lagt til nye grener som er kommet til i de senere år.

Generelt
Det er satt opp priser i de fleste grener og klasser. Dette gjelder offisielle hundesporter godkjent av NKK. Skulle det dukke opp nye sporter hvor man er i tvil vil NKK’s definisjon legges til grunn. Resultatet må være fra det kalenderåret prisen deles ut og oppnådd i Norge.  Kravene baserer seg i stor grad på den enkelte grens regler. 

Hundens eier og fører må være medlem av NCK. Der hvor eier og fører har samme adresse holder det at enten eier eller fører er medlem av klubben.

Kort og langhår konkurrerer om de samme prisene. Innenfor NBF settes det opp felles pris for spor og rundering. (Rapport kommer inn her om det blir en aktiv gren i Norge). Samme prinsipp gjelder for agility og agility hopp som også konkurrerer om samme pris, det samme gjelder Heelwork to Music og Freestyle. ( Kreativ lydighet).

Begrunnelse
Det viktigste er og ha priser i ulike grener og klasser. Tilbakemeldinger fra medlemmene er veldig tydelige her. Det er ett faktum at medlemmene er aktive innenfor mange offisielle hundesporter. For og ikke få en vrimmel av priser uten noen konkurranse har vi derfor valgt sammenslåing av kort og langhår. På konkurranser i disse grenene er kort og langhår sidestilt og deltar på lik linje. Klubben deler jo ut pris til den beste medlemsprestasjonen innenfor de ulike grener og klasser. Derfor er det ikke noen naturlig grunn for ikke å sidestille prestasjoner fra disse to rasene. Kort eller lang pels har ingen betydning i denne sammenhengen. Vi tror også det kan være bra for begge rasene og ha noe felles i klubben.

Lydighet
Klasse 1   -  minimum 140poeng
Klasse 2 -    minimum 140 poeng
Klasse 3 -    minimum 192 poeng
FCI 3    -      minimum 160 poeng
Ved likhet
 1. Det resultatet med best plassering vinner
 2. Ved fortsatt likhet vinner det resultatet med høyest poeng på øvelsen avstandskontroll.
 3. Ved fortsatt likhet deles prisen
Rally
Klasse 1  -  minimum 2X napp
Klasse 2 -  minimum 2x napp
Klasse 3 – minimum 1 X napp
Klasse Elite  - minimum 3 premiering
Ved likhet
 1. Det resultatet med best tid vinner
 2. Ved fortsatt likhet vinner det resultatet med best plassering
 3. Ved fortsatt likhet deles prisen

NBF spor/rundering
Klasse D – minimum godkjent
Klasse C – minimum godkjent
Klasse B –minimum gjennomført med minimum 170 poeng i spesialøvelser og 100 poeng i lydighet
Klasse A – minimum gjennomført med minimum 150 poeng i spesialøvelser og 80 poeng i lydighet.
Ved likhet
 1. Ved likhet vil det resultatet med best plassering vinne
 2. Ved fortsatt likhet vil den med høyest poengsum på spesialøvelsene vinne
 3. Ved fortsatt likhet deles prisen

Regler Ag/ Ag hopp
Klasse 1 – minimum 2x napp
Klasse 2 – minimum 2X napp
Klasse 3 – minimum 3 premiering
Likhet
 1. Den med best plasseringspoeng sammenlagt i de resultatene som kreves vinner.
Det regnes ut på følgende måte: 1 plass 20 poeng. 2.plass 18 poeng. 3. plass 16 poeng. 4. plass 14 poeng. 5 plass 12 poeng. 6. plass 10 poeng. 7 plass 6 poeng. 9.plass 4 poeng.10.plass 2 poeng.
 1. Ved fortsatt likhet deles prisen

Regler kreativ lydighet ( Freestyle og Heelwork to Music)
Klasse 1 – minimum 1x1. premiering 
Klasse 2 – minimum1x1. premiering
Klasse 3 – minimum1x2. premiering
Ved likhet
 1. Ved likhet vinner det resultatet med best plassering
 2. Ved fortsatt likhet vinner den med høyest poeng i kategorien Innhold og vanskelighetsgrad
 3. Ved fortsatt likhet deles prisen

Regler IGP
IGP- 1 -  minimum Predikat Tilstrekkelig
IGP- 2 – minimum Predikat Tilstrekkelig
IGP- 3 – minimum Predikat 50 poeng Mangelfull
Vær nøye med å se at dommeren påfører poeng i resultatboka.
Ved likhet
 1. Høyeste poeng på gruppe C vinner
 2. Fortsatt likhet høyeste poengsum på Gruppe B vinner
 3. Ved fortsatt likhet deles prisen
 
Regler Blodspor ( AK)
Minimum 2.premie bevegelig eller terminfestet.
Ved likhet
 1. Terminfestete prøver går foran bevegelige.  Hp teller foran 1. premie.
 2. Ved likhet vinner den med best plassering på terminfestet prøve. Ved likhet på bevegelig prøve vinner den med flest særdeles godt på momentene.
 3. Fortsatt likhet på bevegelig prøve og den med særdeles godt på sportap vinner
 4. Ved fortsatt likhet deles prisen.

Viltspor  (EK)
Minimum Meget godt sporarbeide på blodspordelen i Eliteklassen.  Den som også har godkjent fersksporprøve vil gå foran de som bare har resultat på blodspordelen.
Ved likhet
 1. Den med best plassering på blodspordelen i eliteklassen vinner.
 2. Ved fortsatt likhet deles prisen.

IFH  og IGP spor
IFH-V – minimum predikat tilstrekkelig
IFH- 1 – minimum predikat tilstrekkelig
IHF-2 - minimum predikat tilstrekkelig
IGP- FH minimum predikat 50 poeng predikat mangelfull
Vær nøye med å påse at dommer fører på poengsum i resultatboka

Ved likhet etterspørres ett resultat til. Den med best poeng på dette resultatet vinner. Minimum poeng på dette resultatet må være 50 poeng. Om ikke de som er likt har ett resultat til vil den som har det vinne.
Er det fortsatt likt deles prisen.

Smeller
Klasse 1 – minimum 2x napp ( minimum 2x 1190 poeng)
Klasse 2 – minimum 2x napp  ( minimum 2x 1369 poeng)
Klasse 3 og elite tas med når dette kommer inn i regelverket. Vil da i utgangspunktet følge tilsvarende regler som rally klasse 3 og elite.
Ved likhet
 1. Den med best plassering vinner.
 2. Ved fortsatt likhet i klasse 1 vinner den med best poengsum i kategorien Romsøk.
I klasse 2 vinner den med best poengsum på øvelse 3 Søk på 4 stasjoner.
 1. Fortsatt likhet og prisen deles.

SL. (Ett program innenfor RIK)
SL 1 – minimum predikat tilstrekkelig
SL 2 – minimum predikat tilstrekkelig
SL 3- minimum predikat 50 poeng mangelfull.
Vær nøye med å påse at dommer fører på poengsum i resultatboka.
Ved likhet
 1. Den med best predikat/poengsum på spordelen i programmet vinner
 2. Ved fortsatt likhet deles prisen

IBGH ( Ett program innenfor RIK)
IBGH 1 – minimum predikat tilstrekkelig
IBGH 2 – minimum predikat tilstrekkelig
IBGH 3 – minimum predikat 50 poeng mangelfull
Vær nøye med å sjekke at dommer fører på poengsum i resultatboka
Ved likhet etterspørres ett resultat til. Den med best poeng på dette resultatet vinner. Minimum poeng på dette resultatet må være 50 poeng. Om ikke de som er likt har ett resultat til vil den som har det vinne.
Er det fortsatt likt deles prisen.

Resultater med dokumentasjon sendes bruksvinner@nck.no innen 31.12

Anleggstest for gjeting.
 
Fra og med 2021 vil det for de som har bestått anleggstest for gjeting bli gitt en liten oppmerksomhet fra klubben og resultatene blir publisert samtidig som resultatene for bruksvinnere. En forutsetning er at fører og eier er medlem i collieklubben, der fører og eier ikke er den samme, men bor i samme hus holder det at en er medlem.
 
Når det gjelder anleggstester for gjeting vil ikke dette bedømmes som en konkurranse.
 
Følgende krav gjelder: 
Anleggstest: Godkjent anleggstest via godkjent anleggstester i Norge, minimum 9 poeng. 
Godkjent anleggstest fra Svenska Kroppsvallarklubben vil også bli registrert. Her kreves minimum resultat Good (G).
Gjeterhundprøve: Minimum resultat tilfredsstillende (60 poeng) og godkjent prøve fra Svenska Kroppsvallarklubben. 

Litt informasjon: 
 
Norsk anleggstest består av én del og regnes som godkjent ved 9/15 poeng. 
 
Anleggstest for SvSK er todelt, en vurdering av hunden frem mot og rundt området sauene er inngjerdet på, og etterpå en praktisk del inne i innhegningen. 
 
For den første delen gjelder følgende: Godkjent (G), Ikke godkjent (EG) eller Diskvalifisert (DIS). Bare resultat Godkjent gjør at hunden får delta på del 2. 
 
For del 2 ser det slik ut: Excellent (EXC), Good (G), Mangelfull/Insufficient (INS) og Diskvalifisert (DIS). Excellent og Good er godkjent resultat på endelig test. 
 
En gjeterprøve i SvSK regnes som godkjent ved 60/100 poeng, og så er det en “trapp”:
Tilfredsstillende: 60-69 poeng
Bra: 70-79 poeng
Svært bra: 80-89
Utmerket: 90-100

I Norge i dag er det bare Fjellgjeting v/  Ørjan Halvorsen som innehar kompetanse for slike anleggstester på collie. Siden det kun er denne ene muligheten i Norge pr i dag synes vi det blir litt lite og vanskeliggjør en slik test for store deler av landet. Av denne grunn har vi tatt med Svenska Kroppsvallarklubben også. Dette er nok en mere omfattende test enn den i Norge.
 
Resultater med dokumentasjon sendes til brukskomite@nck.no innen 31.12