Klubbens lover

 
LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB

 
 
KAPITTEL 1 – NAVN, TILKNYTNING OG FORMÅL
 
§ 1-1 Organisasjon og virkemåte.
 
Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet til NCK. Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NCK er medlemsklubb i NKK, og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK’s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK’s hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKK’s lover og ikke handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasene Collie Korthåret og Collie Langhåret.
 
Klubben har verneting i Oslo.
 
§1-2 FORMÅL
NCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å fremme positive aktiviteter med hund og utvikling av den enkelte hunderase. NCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av klubbens raser skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.
 
§1-3 DEFINISJONER
NCK's organer
a) Generalforsamling (heretter kalt GF)
b) Ekstraordinær Generalforsamling
c) Hovedstyre
d) Valgkomité
e) Avdelingene
 
 
KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE
 
NCK's medlemsmasse består av:
a)         Æresmedlemmer, som nyter alle rettigheter og forpliktelser overfor NCK
b)         Hovedmedlemmer
c)         Familiemedlemmer: Ektefeller, samboere eller barn med samme adresse som hovedmedlemmet. Familiemedlemmer mottar ikke NCK's medlemsblad eller annen post til medlemmene
 
§2-1 MEDLEMSKAP
Hovedstyret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben og / eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Personer som er nektet tatt opp i klubben, kan anke avslag til NKK’s Appellutvalg.
 
§2-1-1 Æresmedlem/Hederstegn
Hovedstyret kan på Generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som Klubbens æresmedlemmer. Det kreves minst 2/3 flertall, og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent til NCK.
 
Hovedstyret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt stor tjeneste i en enkeltsak eller på andre felt. Disse kan tildeles klubbens hederstegn
 
§2-2 MEDLEMSKONTINGENT
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelsen som er fastsatt av NKK’s representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens GF.
  
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.
 

§2-3 MEDLEMSPLIKTER
Medlemmene er forpliktet til å støtte NCK og NKK’s virksomhet samt å følge NCK og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
 
§2-4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
Medlemsskap i klubben opphører ved
a)    Utmeldelse
b)    Strykning på grunn av manglende kontingentinnbetaling ogleller annen uregulert gjeld til klubben
c)     Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontigent til NKK
d)    Vedtak om eksklusjon etter NKK lover kap. 7 – se bilag 1
 
§2-5 DISIPLINÆRE REAKSJONER
NKK’s lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet – se bilag 1
 
 
KAPITTEL 3 - ORGANISASJON
 
§3-1 HØYESTE MYNDIGHET
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av Mai.
 
Generalforsamlingen kan gå på omgang blant avdelingene etter søknad til Hovedstyret innen 1. mai året før
 
GF fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
 
I tilfelle av stemmelikhet, er forslag forkastet.
 Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
 
§ 3-2 MØTE OG STEMMERETT
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det år GF avholdes har møterett og stemmerett på GF. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemsskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, forhåndsstemme og ved fullmakt. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg. Forhåndsstemmer må være hovedstyret skriftlig (pr brev) i hende eller poststemplet senest 14 dager før GF. Det kan stemmes ved fullmakt på saker. Hvert medlem kan ha maksimum 2 fullmakter.
 
NKK kan stille med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
 
GF fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med mindre annet er sæskilt angitt.
 
§3-3 INNKALLING 
Dato for GF skal gjøres kjent for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
 
Det skal av styret innkalles til ordinært GF med min. 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmene direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Utsendelse av innkalling samt forhåndsstemme skal fremsendes separat og forhåndsstemmer må ikke åpnes før Generalforsamlingen finner sted.
 
Med innkallelsen skal følge:
a)    Dagsorden
b)    Årsberetning
c)    Regnskap med revisors beretning
d)    Budsjett for neste år
e)    Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende / poststemplet senest   8 uker før GF
f)     Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Må være styret i hende / poststemplet senest 8 uker før GF
 
 

 
§3-4 GF’s OPPGAVER
Årsmøtets oppgaver er å:
 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer, innkalling og dagsorden, samt gi observatør rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Godkjenne budsjett for neste år
 6. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger (valgfritt)
 7. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
 8. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 9. Velge:
 • Leder for 2 år              
 • Nestleder for 2 år (leder og nestleder skal ikke stå på valg samme år)
 • 5 styremedlemmer for 2 år (alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv, listes da opp)
 • 3 varamedlemmer for 1 år
 • Revisor med vararevisor for 1 år
 • Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år samt 1 vararepresentant for 1 år.
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke veges eller oppnevnes i tillitsverv i klubben
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremmes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
 
 
§3-5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes dersom GF, Hovedstyret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
 
Møtet skal innkalles med minst 14 -fjorten- dagers varsel, sammen med angivelse av de saker som skal behandles.
Kun de oppgitte saker eller forslag behandles.
 
Endringsforslag på saker på dagsorden kan fremsettes, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer
 
 
KAPITTEL 4 – STYRET M.V.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom Generalforsamlingene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
§4-3 Styrets oppgaver er å
 • lede klubben mellom generalforsamlingene
 • avholde Generalforsamling
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet
 • oppnevne komiteer og representanter for klubben, utarbeide retningslinjer for særkomiteer (avlsråd, bruks- og aktivitet, redaksjon) Styret (hovedstyre eller vara) kan være representert i særkomiteene.
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret (hvis ikke valgt på GF)
 • oppnevne representant til NKK-regionen
 
  
KAPITTEL 5 – ÅRSMØTEVALGTE VERV/KOMITÉER
 
§ 5.1 VALGKOMITÉEN 
Består av leder, 2 medlemmer samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komitéens arbeid. Valgkomitéen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Medlemmene velges for 2 år.
 
 
§ 5.2 REVISOR
Generalforsamlingen velger hvert år en revisor og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til Generalforsamlingen. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
 
 
KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER
 
§6.1 LOVENDRINGER
 
Lovendringer kan kun skje på ordinær Generalforsamling, og må vedtas med minst 2/3 flertall. LoveN og endringer av denne må sendes NKK’s Hovedstyret for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
 
§ 6.2 TOLKNING AV LOVEN
NKK’s lovkomite kan ikke tolke denne loven med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemsskapet i NKK jf NKK’s lover §6-1.
 
§6.3 OPPLØSNING
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær Generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær Generalforsamling, også her med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av GF bestemt formål. Bestemmer ikke GF noe spesielt, tilfaller midlene NKK.
 
§6.4 AVDELINGENE
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Bare avdelingenes medlemmer, sorn har betalt kontingent til NCK, og er bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt (bør fjernes da alle avdelingens medlemmer bør være likestilt med tilhørighet og uavhengig av bosted), kan stemme, eller være valgbare ved avdelingenes årsmøter. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, men uten stemmerett i andre avdelinger Ved oppløsning av avdeling, tilfaller avdelingens midler hovedklubben (NCK), som innefryses i 2 år etter oppløsning. Medlemmene kan søke om å tilhøre en annen avdeling enn den de geografisk tilhører. Alle medlemmer i NCK skal tilknyttes en avdeling og medlemmene står fritt til å velge avdeling i forhold til ønsket tilhørighet.
 
Tillegg til loven:
GF kan, dersom økonomien tillater det, fastsette at en prosentvis andel av medlemskontingenten det året tilbakeføres til avdelingene i samsvar med den enkelte avdelings medlemstal