Klubbens lover

 
LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB (pr. 24.3.2019)


KAPITTEL 1 – NAVN, TILKNYTNING OG FORMÅL
 
§ 1-1 Organisasjon og virkemåte
Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortes til NCK. Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NCK er medlemsklubb i NKK, og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK’s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK’s hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKK’s lover og ikke handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasene Collie Korthåret og Collie Langhåret.
Klubben har verneting i Oslo.
 
§1-2 Formål
NCK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NCK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
 
§1-3 Definisjoner
NCK's organer
A)       Generalforsamling (heretter kalt GF)
B)       Ekstraordinær Generalforsamling
C)       Styre
D)       Valgkomité
E)       Avdelingene
 
§ 1-4 Tilknytning og organisering
NCK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. NCK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen. 
 
KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE
 
NCK's medlemsmasse består av:
A)      Æresmedlemmer, som nyter alle rettigheter og forpliktelser overfor NCK.
B)      Hovedmedlemmer.
C)      Familiemedlemmer: Ektefeller, samboere eller barn med samme adresse som hovedmedlemmet.
D)      Familiemedlemmer mottar ikke NCK's medlemsblad eller annen post til medlemmene.

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.
Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke
avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NCK og NKKs virksomhet samt å følge NCK og NKKS lover
og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og
forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt
regelverk.
 
§ 2-2 Æresmedlem/Hederstegn
Styret kan på Generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som Klubbens æresmedlemmer. Det kreves minst 2/3 flertall, og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent til NCK.
 
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt stor tjeneste i en enkeltsak eller på andre felt. Disse kan tildeles klubbens hederstegn.
 
§ 2-3 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
A)      Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min side» på nkk.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
B)      Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
C)      Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
D)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
 
§ 2-4 MEDLEMSKONTINGENT
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens generalforsamling, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-5 DISIPLINÆRE REAKSJONER
NKK’s lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
 
KAPITTEL 3 - ORGANISASJON
 
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen (GF) og avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av
stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall)
og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et
forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer
telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal
forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens
generalforsamling.
 
§ 3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært
medlem i minst 6 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, forhåndsstemme og ved skriftlig fullmakt. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg av kandidater til verv. Forhåndsstemmer må være styret skriftlig (pr brev) i hende eller poststemplet senest 14 dager før GF. Det kan stemmes ved fullmakt på saker. Hvert medlem kan ha maksimum 2 fullmakter.
 
Forhåndsstemmen legges i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt adressert til klubben. Denne merkes med medlemsnummer. Forhåndsstemmen må være klubben i hende/poststemplet 14 dager før GF.
 
NKK kan stille med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling 
Dato for generalforsamlingen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det
skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
 
Med innkallelsen skal følge:
A)      Saksliste
B)      Årsberetning
C)       Regnskap med revisors beretning
D)      Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.
E)       Budsjett for neste år
F)       Forslag til kandidater på valg. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.
 
§3-4 GF’s oppgaver
GF’s oppgaver er å:
A)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer, fullmakter, innkalling og saksliste, samt gi observatør rett til å være til stede.
B)      Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
C)      Behandle årsberetning.
D)      Godkjenne regnskap med revisors beretning.
E)       Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillat, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
F)       Vedta instruks for organer som oppnevnes av GF.
G)      Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
H)      Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
I)        Velge:
 
Leder for 2 år.           
Nestleder for 2 år (leder og nestleder skal ikke stå på valg samme år).
5 styremedlemmer for 2 år.
3 varamedlemmer for 1 år.
Revisor for 2 år med vararevisor for 1 år.
Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år samt 1 varamedlem for 1 år.
 
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven, kan ikke velges eller oppnevnes i tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig/epost til valgkomiteens offisielle epostadresse innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for GF til valg.
 
§3-5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom GF, hovedstyret eller minst 1/4 av medlemmene forlanger det.
 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel, sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinær generalforsamling kan behandles.
 
Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under møtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
 
Reglene for ordinær GF gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær generalforsamling.
 
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinær generalforsamling.
 
 
KAPITTEL 4 – STYRET

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom Generalforsamlingene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene, der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
 
Ved nestleders varige forfall, avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær Generalforsamling eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 
§4-3 Styrets oppgaver er å
- lede klubben mellom generalforsamlingene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
  særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte
 
KAPITTEL 5 – VALGTE VERV/KOMITÉER PÅ GENERALFORSAMLINGEN
 
§ 5-1 Valgkomiteen 
Består av leder, 2 medlemmer samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 
 
§ 5-2 Revisor
GF velger revisor og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til GF. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 
KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER
 
§6.1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinær GF, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Loven og endringer av denne må sendes NKK’s Hovedstyret for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
 
§ 6.2 Tolkning av loven
NKK’s lovkomite kan ikke tolke denne loven med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKK’s lover §6-1.
 
§6.3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær GF. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær GF, også her med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av GF bestemt formål. Bestemmer ikke GF noe spesielt, tilfaller midlene NKK.

§ 6.4 Flertallsdefinisjoner
 
Simpelt flertall:       Flest stemmer
Alminnelig flertall:   50% + 1 av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall:      50% + 1 av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke
Kvalifisert flertall:    2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall, blanke stemmer teller ikke. Bruk er vedtektsfestet.
 
Habilitetsregler, taushetsplikt m.v.: Se NKKs saksbehandlingsregler.